Paragnost Eddie en Consulenten

Paranormaal betekent bovennatuurlijk

paranormale paragnostenParanormaal betekent bovennatuurlijk, omdat het niet wetenschappelijk verklaard kan worden, omdat het niet met de normale zintuigen waargenomen zou kunnen worden. Wetenschappers staan vaak sceptisch tegenover dergelijke beweringen. Voorbeelden van paranormale fenomenen zijn telepathie, geesten en magnetiseren

Iemand die regelmatig gebruikmaakt van paranormale waarneming wordt in het westen een paragnost of medium genoemd.

Mensen die zich tot mediums of helderziende wenden voor advies doen dit in goed vertrouwen, vaak als alternatief voor medisch advies. Er bestaat enige meningsverschil aangaande paranormale dienstverlening, omdat hier anders dan in medische disciplines  geen wettelijke richtlijnen van toepassing zijn, terwijl vanuit de paranormale waarneming soms wel een medische indicatie wordt geclaimd.

Hoewel het bestaan van paranormale vermogens niet bewezen is en tegengaan wordt, rapporteren veel mensen ervaringen die als echtheid hiervan kan worden aangetoond  onder het begrip van paranormaal.

Een mogelijke indeling van deze vermogens en/of verschijnselen is:

Extensie van de bekende zintuiglijke waarneming met een tijdscomponent zoals zien in de toekomst of het zien van aura’s of naar overledenen zoals stemmen horen van overledenen of het zien van geesten  of niet gerelateerd aan de bekende logica zoals voorvoelen dat iemand een ongeluk krijgt.

Groei van waarneming buiten de bekende zintuigen, zoals het waarnemen van gedachten gedachtelezen en/of telepathie.

Groei van vermogens tot handelen voorbij de kennis van het wetenschappelijke, zoals genezen door magnetiseren/reiki enz,  telekinese, teleportatie, contact tussen overledenen en levenden.

Het hebben van kennis zoals voorspellende dromen, wordt door sommigen aangemerkt als paranormale gave. Reïncarnatie wordt soms ook geclaimd als oorzaak van voorkennis.

Sommigen beschouwen het voorspellen van de toekomst of het verklaren van tekens zoals bij tarot, astrologie, koffiedik kijken,  ruimer dan het slechts bestaan van toevallige gebeurtenissen.

Helderzien. Helderziendheid is een gave met mogelijke kenmerken:

Het zien van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden

Het zien van geesten of andere verschijningsvormen, zoals aura’s

De helderziende heeft soms een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een foto, sieraad enz. Hoe de helderziende de beelden ervaart is verschillend. De ene zegt het als een film in zijn hoofd te zien, de ander als dia serie. Weer andere paragnosten beweren het als gevoel te ervaren, nog anderen d.m.v. visualisatie.

Vaak vermelden zij het verleden als zwart wit beeld te zien, het heden in heldere tinten en de toekomst in vage kleuren.

Empathie. Het begrip empathie slaat op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een ander of een dier. Empathische vermogens schijnen sterker te zijn als de persoon of het dier zich vlakbij bevindt of als het een bekende of familielid is, zoals bij twee of meerlingen wordt beweerd. Maar de persoon of het dier waar men de gevoelens van waarneemt, hoeft niet per se in de buurt te zijn. Empathie kan leiden tot het verwerven van inzichten over iemands verleden aan de hand van hun persoonlijkheid, die tot stand is gekomen door zijn of haar levenservaringen. Frequent wordt ook nog gemeld dat door verwarring tussen eigen gevoelens en de ontvangen gevoelens van een ander die soms sterker of heftiger kunnen zijn dan de eigen gevoelens, de eigen gevoelens verdrukt kunnen worden. Denk hierbij aan emotioneel mensen. Hierdoor zouden personen die onervaren zijn met hun gave daar problemen van kunnen ondervinden. Een redelijk ontwikkeld empathisch vermogen is overigens volkomen natuurlijk bij normale mensen. Een gebrek daaraan wijst meestal op een psychische afwijking.

Heldervoelen. Heldervoelen lijkt op empathie, maar houdt eerder een schijnbare gevoeligheid in voor de niet levende natuur en het aanvoelen van sferen en stemmingen. Niet van een persoon zelf, maar de eromheen hangende sfeer , energie van bijvoorbeeld een groep mensen of de sfeer tussen twee groepen mensen. Volgens de claims kan het leiden tot het duidelijk aanvoelen van iets: een ophanden staande gebeurtenis, een voorgevoel daarvan – bijna lijkende op helderzien, maar dan daar weer een voorgevoel van.

Helderhoren. Het horen van boodschappen van onzichtbare entiteiten, geesten.

Het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest. Dit kunnen ook klanken of andere geluiden zijn.

Paragnosten berichten bv. het “horen zonder geluid in de oren van diverse geluiden van degene waarmee hij werkt. De eigen emotionele verwerking en levenservaring van de paragnost bepalen hoe hij deze geluiden interpreteert.

Aangezien geluiden meestal iets oproepen, zoals herinneringen, gevoelens, enz worden dergelijke waarnemingen meestal hierdoor gekleurd. Paragnosten klasseren helderhoren daarom soms deels als telepathie.

Helderruiken. De meeste rapportages omtrent helderruiken hebben betrekking op voorbije gebeurtenissen. Meestal wordt ook de associatie vermeld die de geuren oproepen, zoals emoties of gebeurtenissen. Bijvoorbeeld rozengeur wordt geassocieerd met een liefdesrelatie, een anjer met een overlijden. De geurervaring wordt net als bij helderziendheid niet essentieel via het zintuigorgaan waargenomen.

Helderproeven. Het meer proeven dan met het smaakzintuig mogelijk is, wordt minder vaak gemeld dan paranormale gewaarwording.

Helderwetend. Naast het zintuiglijk waarnemen, wordt ook het helderweten”frequent gerapporteerd. Hierbij beschikt de persoon over kennis, schijnbaar zonder deze langs een natuurlijke weg verworven te hebben. Verschillende vormen van helderwetend worden gemeld:

Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen  vaak gerelateerd aan toekomstige feiten waardoor het aanleunt tegen toekomst voorspellen.

Het hebben van kennis over een persoon zonder voorkennis. Bijvoorbeeld. het weten van gebeurtenissen, daden of ziekten uit het verleden.

Het weten wordt vaak vermeld samen met het ervaren van de zintuiglijke waarnemingen, zodat het een totaalbeeld aan kennis met zich meebrengt. Zoals het zien van beelden, horen van geluiden, beleven van gevoelens en geuren.

Melding wordt ook vaak gedaan van kennis die doorgegeven zou worden via een helpende gids of entiteit.

Het hebben van kennis die vergaard zou zijn in een eerder leven.

Weten waar iemand zich bevindt als hij/zij niet in de buurt is.

In de psychologie zijn gelijkaardige ervaringen beschreven met regressietherapie, waarbij cliënten melding maakten van kennis uit een vorig leven.

Sommige culturen is het ervaren van schijnbaar paranormale gaven en verschijnselen deel van het gebruikelijke leven. Primitieve stammen kennen hun sjamaan of medicijnman, die naast een voorloper van de huidige geneeskunde vaak het lot probeert te bezweren met handelingen of paranormale kennis.