Paragnost Eddie en Consulenten

Numerologie houdt zich bezig met esoterische ….

Numerologie houdt zich bezig met esoterischeAspecten van numerologie. Houdt zich bezig met enerzijds esoterische, symbolische aspecten van getallen, anderzijds bredere opvattingen van getallensymboliek. Numerologie is vertaald: kennis van getallen en dient niet verward te worden met getaltheorie. Een numeroloog zoekt naar samenhang van dingen door het getal (als versleuteld symbool van verborgen kennis) als uitgangspunt te nemen. Hiertoe tracht de numeroloog volgens een bepaald systeem van coderen en begrippen in getallen om te zetten, om vervolgens die getallen te verklaren op grond van hem bekende esoterische kennis uit bijvoorbeeld tarot, gematria, astrologie of eigen interpretaties. De theorie achter numerologie is gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen zijn tot getallen.
De wetenschappelijke gemeenschap beoordeelt de numerologie als pseudowetenschap.

Numerologie stoelt op aspecten uit verschillende tradities en oude culturen, waaronder Babylonië, astrologische filosofie uit het hellenistische Alexandrië, vroeg christelijke mystici, het occultisme van de vroege gnostici, het Hebreeuwse systeem van de kabbala, de Indische veda’s, de Chinese “Cirkel van de dood” en het Egyptische “Boek van de Meester van het Geheime Huis..

Het pythagorisme zou een grote invloed gehad hebben op de ontwikkeling van de numerologie en getallensymboliek. Daarbij wordt in de numerologie vooral aangeknoopt bij een aan Pythagoras toegedichte uitspraak: de wereld is gebouwd op de macht van getallen.

Getallensymboliek komt voor in de meeste culturen. Numerologen koppelen aan de individuele letters van een alfabet, een getalswaarde, waarbij dat getal een occulte symbolische betekenis zou hebben. Getallensymboliek op basis van het Hebreeuwsealfabet wordt wel gematria genoemd en is gerelateerd aan de Tarot. Numerologen hanteren doorgaans drie verschillende codeersystemen: het Hebreeuwse, het pythagorese en het Universele systeem.

In de Bijbel en het jodendom is het toekennen van een betekenis aan een getal heel gebruikelijk. Dit is terug te voeren tot de Hebreeuwse tradities.

Verder speelt getallensymboliek een rol in bijgeloof van mensen (zoals vrijdag de 13e waarbij 13 voor ongeluk zou staan, of uitspraken als: Al het goede komt in drieën, waarbij het getal 3 als geluksgetal wordt gezien; ook gokkers in het casino hechten aan de roulettetafel vaak extra waarde aan hun ‘geluksgetal.

Moderne numerologie baseert zich eerder op gematria het kabbalistische systeem, dan op de getallenleer van Pythagoras. Toch wordt in boeken over numerologie naar zijn opvattingen verwezen als deel uitmakend van de theorieën achter de verborgen betekenissen van getallen. De numeroloog zal dan afhankelijk van de gekozen systematiek een conclusie trekken op grond van de uitkomst van de gekozen methode.

Moderne numerologen beweren hun occulte’kennis’ van getalssymboliek toe te kunnen passen bij het analyseren van karakter, bij toekomstvoorspellingen, bij het oplossen van problemen en in talloze andere zaken. De numeroloog codeert dan volgens een bepaald systeem van coderen van het alfabet (zie boven), maar ook andere coderingen zijn mogelijk, zoals door middel van magischevierkanten) een woord of naam of datum, en herleidt dat tot een ‘sleutelgetal’, door de letterwaarden bij elkaar op te tellen. Vervolgens wordt dit ‘sleutelgetal’ bijvoorbeeld gereduceerd tot een getal tussen de 0 en de 9, door alle getallen die boven de 9 uitkomen onderling weer bij elkaar op te tellen.

De symbolische betekenis van een getal kan tot bijzondere interpretaties aanleiding geven van iets dat door een getal of een combinatie van getallen wordt uitgedrukt, zoals een datum of jaartal. Sommige van die interpretaties stroken echter niet een op een met de ‘klassieke’ opvatting van de numerologie. Zo werd van de aanvang van het jaar 2000 allerlei rampspoed verwacht, enkel omdat het een mooi rond getal is.

Onderstaande voorbeelden zijn ontleend aan joods-christelijke interpretaties.

het getal 2

Het getal 2 wordt vaak als een teken van onheil gezien. In de Middeleeuwen stond het zelfs symbool voor de duivel.

het getal 3

Het getal 3 heeft de gedachte van de overtreffende trap. Daarnaast verwijst het getal drie naar de heilige drie-eenheid (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest). Dit laatste is van essentieel belang in de middeleeuwse literatuur, zoals in Karel en de Elegast, waarin het driemaal herhalen van de boodschap de goddelijke oorsprong ervan weergeeft. Denk hierbij ook aan de triade, een begrip wat in vele godsdiensten voorkomt).

het getal 6

  • Het getal 6 heeft de gedachte van net niet volmaakt; er kan ook het kwade mee worden bedoeld. In de Bijbel staat een heel treffend voorbeeld van getallensymboliek in Openbaring 13:18: “Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is 666.” Met behulp van de regels van de Gematriazou ‘keizer Nero’ (n-r-w-n q-s-r), een Romeinse keizer die in de eerste eeuw christenen vervolgde, het getal 666 opleveren.
  • Naast het getal 7 heeft het ook de betekenis “bijna volmaakt”.

het getal 7

  • Het getal 7 heeft de gedachte in zich van volmaaktheid, volkomenheid. In de joods-christelijke traditie is dit te zien in de zeven dagen dat God de aarde schiep, volgens het creationisme. Het getal 7 is daarmee ook een aanduiding voor “de hele wereld”.
  • Daarnaast kan het voor de zeven deugden staan of voor de zeven vrije kunsten, de zogenaamde artes liberales.
  • De Iroquois gebruiken de uitdrukking zeven generaties om aan te geven dat ze bij hun beslissingen rekening houden met de gevolgen voor de toekomst.

het getal 8

Het getal 8 is het meest heilige getal. In het Hebreeuws is de naam van God Jahweh, een naam die uit vier Hebreeuwse karakters is opgebouwd – de Yod, de Hé, de Wau en nog een Hé. In het Hebreeuws hebben deze tekens daarnaast een numerieke waarde, respectievelijk 10, 5, 6 en 5. Opgeteld is dit 26, wat volgens de regels van Gematria weer leidt tot 8 (2+6).

het getal 11

In relatie met het getal 12, net als het getal 6, net niet compleet, er is ruimte voor ‘rommel’, het gekkengetal.

het getal 12

Het getal wijst in de joodse traditie op ‘het hele volk’, daarvandaan bijvoorbeeld 12 stammen in het volk Israel.

het getal 13

In relatie met het getal 12 is dit over-compleet. Dit moet problemen geven, want er moet ‘iets’ weg. Het ongeluksgetal.

het getal 83

Bijna 84. Bijna volmaakt in de ogen van het volk (Israel) als in de ogen van de rest van de wereld.

het getal 84

84 = 7 * 12. Daarmee verwijst 84 zowel naar het hele volk (Israel) als naar de hele wereld. Zie Anna.

het getal 666

Drie keer herhalen lijkt een goddelijke boodschap te zijn, maar wel een incomplete, zie 6

het getal 777

Zo wordt door sommige Christelijke personen het getal 777 weer gebruikt als het getal van de hemel onder andere de rockgroep Stryper en is volgens de rockgroep Iron Maiden de zevende zoon van de zevende zoon ook weer iets Magisch.

Getallen worden ook wel eens als naam voor een verschijnsel gebruikt (020=Amsterdam, agent 007= James Bond). Dit taalgebruik behoort niet tot de numerologie. Naast de betekenis die aan de getallen zelf gegeven wordt, kunnen getallen in een bepaalde cultuur-historische context dus verwijzen naar een begrip, zonder dat er een numerologische achtergrond aanwezig is.

Over de waarde die aan getallensymboliek wordt toegekend is al lange tijd veel te doen, vooral waar het bijvoorbeeld de beweringen betreft, dat in geschriften als de Bijbel, of in muziek van Bach getallen een verborgen codering zouden bevatten. Argumenten tegen het gebruik van getallen als symbolen zijn onder andere dat de menselijke patroonherkenning vaak incorrecte aannames doet, en vaak willekeurig haar onderzoeksterrein afgrenst, met andere woorden willekeurige gegevens voor patroon aanneemt.