Paragnost Eddie en Consulenten

Samenwerkingsovereenkomst Eddie.eu

Samenwerkingsovereenkomst Eddie.euSamenwerkingsovereenkomst Eddie.eu

DE ONDERGETEKENDEN:

Naam:………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………….

Postcode:…………………………………………………..

Geboortedatum……………………………………………….

Sofinummer./BSN:……………………………………..

Bankrek.nr.:.………………………………………………

Tel.nr:.………………………………………………………

Email adres……………………………………………..

Kopie identiteitbewijs graag mee sturen.

Woonplaats:…………………………………………., hierna te noemen “Consulent” of “Spirituele hulpverlener” (kopie identiteitsbewijs als bijlage is verplicht.

IN AANMERKING NEMENDE:
a. Dat de Eddie.eu de Spirituele hulpverlener enkel een faciliteit aanbiedt waar klanten telefonisch contact kunnen leggen met de Spirituele hulpverlener.
b. Eddie.eu is geen opdrachtgever (opdrachtgever is de klant die naar de consulent belt).
c. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
d. Er is met ondertekening van deze overeenkomst nooit sprake van een tijdelijk of vast dienstverband.
e. Dat de Spirituele hulpverlener wekelijks gebruik zal maken van door Eddie.eu beschikbaar gestelde belaccount/box-nummer.
f. Bij verhindering Eddie.eu hiervan direct op de hoogte te zullen stellen.
g. Eddie.eu verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat consulent ook via anderen die deze faciliteit aanbieden werkzaamheden verricht.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1
1.1 Het staat Eddie.eu ten allen tijden vrij het toegewezen belaccount/box-nummer te activeren en te deactiveren.
1.2 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Eddie.eu en Spirituele hulpverlener zijn in alle gevallen vrij en gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Artikel 2
.2.1 Belsessies
De werkzaamheden (belsessies) vinden plaats via een telefoonlijn.
Klanten bellen de telefoonlijn om (via het kiezen van een box-nummer) in contact te komen met de spirituele hulpverlener van hun keuze.
De spirituele hulpverlener logt in, om zich vervolgens op “beschikbaar” te kunnen zetten zodat de spirituele hulpverlener telefoontjes kan ontvangen. Wil de Spirituele hulpverlener geen telefoontjes (meer) ontvangen, dan kan deze zichzelf uitschakelen.
De spirituele hulpverlener kan een eigen visitekaartje/bericht inspreken. Een vaste telefoonaansluiting is voldoende.
Voor verdiensten zie artikel 3.
2.2 Het staat de Spirituele hulpverlener vrij deze werkzaamheden naar eigen goeddunken in te vullen.
2.3 De Spirituele hulpverlener deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in.
2.4 Eddie.eu verstrekt de Spirituele hulpverlener alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van het contact met de klant.
2.5 De Spirituele hulpverlener is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht het telefonische contact met de klanten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Eddie.eu. Tevens kan en zal Eddie.eu in het geheel geen aanwijzingen en/of instructies geven ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden.
2.6
Echter het is voor de Consulent niet toegestaan om:

a. Tijdens een gesprek negatieve uitspraken te doen betreffende collega Spirituele hulpverleners.
b. Interne informatie en/of e-mails te bespreken of door te sturen naar derde partijen. (andere paragnosten lijnen of privé.)
c. Tijdens een gesprek de klant/beller advies te geven om naar een ander betaalnummer te bellen.
d. Tijdens een gesprek de beller te informeren over een website met een ander betaalnummer.
e. Medische adviezen aan de beller verstrekken.
f. Tijdens een gesprek fondsen te werven voor het ten uitvoer brengen van* rituelen*
g. Geen fraude pleegt door samenwerking met beller, minuten te genereren etc.
h. Eddie.eu schade aan te richten in welke vorm dan ook.

Zoals hierboven de punten: a, b, c, d, e, f, g, h staat vermeld zal de samenwerking met consulent per direct stopgezet worden en het recht van uitbetaling aan de Spirituele hulpverlener komen te vervallen!!

Artikel 3
3.1 Voor de uitvoering van de hierboven onder 2.1 t/m 2.2 genoemde diensten zal Eddie.eu aan de Spirituele hulpverlener ….. cent (excl. BTW) per gebelde minuut uitbetalen.
3.2 Deze uitbetaling geldt uitsluitend voor minuten dat de Spirituele hulpverlener met
de klant belt.
De computer van de provider (Massxess) zal de presentaties registreren. ivrm systeem.
3.3 Indien de Spirituele hulpverlener, om wat voor reden dan ook niet in staat is tot uitvoering van de onder 3.2 genoemde diensten, zal de Spirituele hulpverlener geen aanspraak hebben op enige vergoeding.

Artikel 4
4.1 De Spirituele hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van de inkomsten uit de genoemde diensten in 2.1 t/m 2.3 en betaling van de daarover verschuldigde belastingen en/of premies sociale verzekeringen, volgens de wetgeving zoals deze in het woon/werkland van de Consulent gelden.
4.2 Spirituele hulpverlener vrijwaart Eddie.eu voor alle aanspraken van de Belastingdienst en/of Bedrijfsvereniging die voortvloeien uit dan wel samenhangen met deze overeenkomst.
4.3 Uitbetaling van gewerkte belminuten zal plaatsvinden als Eddie.eu deze heeft ontvangen van de provider.
4.4 De Spirituele hulpverlener is zelf aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde derden wordt toegebracht aan Eddie.eu of aan derden bij de uitvoering van de spirituele hulpverlening.
Bij de eventuele aansprakelijkheidsverdeling tussen Eddie.eu en de consulent dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen.

Aldus overeengekomen, datum: …………………………….

Eddie.eu
Naam: E.L Frenay

Handtekening ………………………

Spirituele hulpverlener/consulent,

Naam: ……………………………

Handtekening: ……………………